CEL PROJEKTU

Głównym celem realizowanego przez nas projektu „Czas na zmiany dla rolników z gminy Kowala” jest zwiększenie kwalifikacji i zdolności prozatrudnieniowych 25 osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych w gminie Kowala poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego w okresie marzec 2010/kwiecień 2011, a także wzrost kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez stworzenie warunków, ułatwiających osobom odchodzącym z rolnictwa znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.

Cele szczegółowe:

Beneficjenci:

Projekt kierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa (rolników, domowników, osób zatrudnionych w rolnictwie) zamieszkałych na terenie gminy Kowala. Grupa docelowa obejmie 25 osób.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu

# Szkolenia: kurs prawa jazdy kat. C wraz z kursem doszkalającym w zakresie przewozu rzeczy.

W kursie może wziąć udział 15 osób. W ramach kursu prawa jazdy kat. C przewidziano 50 godz. szkolenia na uczestnika/-kę w tym 30 godzin zajęć praktycznych. Natomiast kurs doszkalający będzie trwał 280 godzin/osobę.

# Szkolenia: kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z kursem doszkalającym w zakresie przewozu rzeczy.

W kursie może wziąć 5 osób posiadających już prawo jazdy kat. C. Kurs będzie trwać 45 godzin, w tym 25 godz. to zajęcia praktyczne. Po ukończonym kursie uczestnicy/-ki rozpoczną 280 godzin zajęć w ramach kursu doszkalającego w zakresie przewozu rzeczy.

# Szkolenia obsługi komputera z Internetem i kasą fiskalną - planuje się realizację 60 godzinowe szkoleń z zakresu obsługi komputera dla 5 osób, podzielonych na grupy. Będą to osoby nieposiadające żadnej lub niewielką znajomość obsługi komputera. Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności obsługi komputera, Internetu oraz obsługi kasy fiskalnej.

Zakres tematyczny szkoleń: komputer i jego obsługa, urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne, nowe technologie informatyczne, środowisko Windows, narzędzia i obsługa pakietu Office: program MS Word, MS Excel, Power Point, OutLook, Internet.

Wysoka jakość szkolenia i ich skuteczność zapewniona zostanie poprzez: odpowiedni dobór doświadczonych trenerów, optymalny dobór tematyki i metodyki szkoleń; odpowiedni dobór metod pracy do specyfiki grupy –ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacje, dema programów; odpowiednią organizację szkoleń; małe grupy umożliwiające bezpośrednią interakcję pomiędzy trenerem a uczestnikiem.

# Indywidualne doradztwo zawodowe – łącznie 175 godzin (min. 7 godz. na osobę, w zależności od potrzeb).

Efektem doradztwa będzie utworzenie IPD (Indywidualnego Planu Działania) w czasie dwóch dwugodzinnych sesji: Analiza Potrzeb Klienta, Indywidualna Ocena Zawodowa oraz przygotowanie IPD. Usługi oferowane w ramach bloku doradczo- aktywizującego pozwolą na dobór instrumentów pomocy oraz zaplanowanie indywidualnej ścieżki zawodowej Beneficjenta. Na podstawie IPD możliwe stanie się dobranie odpowiedniego kierunku kształcenia i szkoleń, czego rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności Beneficjentów na otwartym rynku pracy.

Projekt pt. „Czas na zmiany dla rolników z gminy Kowala” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie, realizowany przez Urząd Gminy w Kowali.